Nhẫn Ngọc Miến Điện bọc Lục Tự Minh Chú Ohm Mani Padme Hum


Nhẫn Càn Long bọc Lục Tự Minh Chú Ohm Mani Padme Hum
Nhẫn Ngọc Miến Điện bọc Lục Tự Minh Chú Ohm Mani Padme Hum